Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Marketing Concepts B.V. – September 2023

Artikel 1. De contractuele relatie tussen Marketing Concepts B.V. (MC) en de opdrachtgever

 1. De contractuele relatie tussen MC en de opdrachtgever komt altijd schriftelijk tot stand.
 2. De Algemene Voorwaarden van MC (de Algemene Voorwaarden) zijn op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten vanuit MC van toepassing.
 3. MC wijst de toepasselijkheid van opdrachtgevers algemene voorwaarden op aanbiedingen/offertes van, of contractuele afspraken met MC uitdrukkelijk van de hand.
 4. Afspraken tussen MC en de opdrachtgever kunnen ook langs digitale weg aan elkaar worden bevestigd.
 5. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden geldt voor het vaststellen van de afspraken de volgende rangorde: (1) de schriftelijke overeenkomst tussen MC en de opdrachtgever, (2) de onderliggende offerte van MC en (3) de Algemene Voorwaarden en (4) de voorafgaande correspondentie tussen partijen. 

Artikel 2. Duur van de overeenkomst

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale periode van zes maanden, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de offerte of het schriftelijk akkoord op de offerte.
 2. Opzegging kan niet plaatsvinden via WhatsApp. Opzegging dient te gebeuren via e-mail.

Artikel 3. De aard en omvang van de werkzaamheden

 1. Met betrekking tot de dienstverlening heeft MC een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, inhoudende dat de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zullen worden ingevuld. Eventuele mededelingen van MC over de mogelijke resultaten van de werkzaamheden zijn louter indicatief van aard. Van een resultaatsverplichting en/of enige garantie op een bepaalde uitkomst is met andere woorden geen sprake, tenzij dat vooraf uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.
 2. MC is gerechtigd werkzaamheden binnen de scope van de opdracht te laten verrichten door derden. De daarmee samenhangende kosten kunnen alleen na voorafgaande toestemming van de opdrachtgever worden doorbelast.
 3. Afgesproken werkzaamheden buiten de scope van de opdracht (meerwerk) worden door de opdrachtgever vergoed op basis van nacalculatie. MC is niet verplicht tot meerwerk. 

Artikel 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle door MC opgegeven prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief andere heffingen/belastingen/toeslagen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle voor MC uit de overeenkomst met de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door MC. 
 4. Betaling per kwartaal geeft recht op een korting van 2,5% op het factuurbedrag en een betaling per half jaar geeft recht op een korting van 5% op het factuurbedrag.
 5. De betaling dient binnen de betalingstermijn voldaan te worden. Indien er twee openstaande facturen niet zijn voldaan, behoudt MC zich het recht voor om de werkzaamheden tijdelijk te staken totdat de facturen voldaan zijn. De facturatie blijft echter doorlopen voor de afgesproken samenwerkingstermijn.
 6. Bij uitblijvende betalingen zal MC een incassobureau inschakelen om het openstaande bedrag te innen. De kosten voor dit incassobureau zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5. Beëindiging van de contractuele relatie tussen MC en de opdrachtgever

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken kan de contractuele relatie tussen MC en de opdrachtgever gedurende de afgesproken looptijd van de overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd. Tenzij één van de partijen uiterlijk één maand vóór de afloopdatum schriftelijk laat weten niet te willen verlengen, geldt de overeenkomst aansluitend voor onbepaalde tijd.
 2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen MC en de opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn gaat lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegging plaatsvindt.
 3. Indien MC (een) prijsverhoging(en) doorvoert, is de opdrachtgever gerechtigd de contractuele relatie in afwijking van art. 4 lid 1/art. 4 lid 2 met ingang van het moment waarop de prijs/prijzen wordt/worden verhoogd schriftelijk op te zeggen. Deze opzegging moet binnen 14 dagen na de aankondiging vanuit MC worden gedaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de prijsverhoging(en) te hebben geaccepteerd. 

Artikel 6. Aansprakelijkheid en schade

 1. Opdrachtgever kan MC in een voorkomend geval aanspreken tot nakoming van de afgesproken werkzaamheden en niet tot enige vorm van schadevergoeding. De schriftelijke ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten en een redelijke termijn van minimaal twee weken om deze te herstellen.
 2. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid van MC voor (vervangende of aanvullende) schadevergoeding in rechte wordt gepasseerd, geldt dat de aansprakelijkheid van MC voor de geleden directe schade onder alle omstandigheden beperkt is tot 50% van het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan MC verschuldigd is met een maximum van € 10.000. Indirecte schade als gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie komt niet voor vergoeding door MC in aanmerking.
 3. De opdrachtgever vrijwaart MC voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan MC toerekenbaar is. 

Artikel 7. Personeel van MC

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zolang de contractuele relatie met MC voortduurt, alsmede gedurende één jaar na afloop daarvan, werknemers van MC in dienst te nemen of anderszins, direct of indirect, in of buiten loondienst voor zich te laten werken. Bij schending van dit verbod verbeurt de opdrachtgever jegens MC een direct opeisbare boete van € 50.000 per overtreding. Indien de boete niet toewijsbaar blijkt te zijn, is de opdrachtgever aan MC wel een redelijke vergoeding verschuldigd ter zake de in desbetreffende medewerker geïnvesteerde kosten in verband met de terbeschikkingstelling, werving en opleiding.
 2. Indien een werknemer van MC op locatie wordt ingezet, draagt de opdrachtgever zorg voor een veilige en gezonde werkomgeving. De opdrachtgever is binnen dit kader verplicht alle wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden deugdelijk na te leven en is verplicht ervoor te zorgen dat de locatie waarop en de werktuigen en materialen waarmee deze werknemer zijn werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst verricht, voldoen aan alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften. Tevens dient de opdrachtgever alles te doen en na te laten wat redelijkerwijs van hem kan worden verwacht om te voorkomen dat de werknemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade lijdt.

Artikel 8. Geheimhouding 

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie uitdrukkelijk is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, evenals aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 9. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door MC in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever verleende diensten en/of geleverde producten, rusten bij MC. Alle andere intellectuele eigendomsrechten, voor zover deze ter vrije beschikking van partijen staan, worden voor zover de overdracht eenvoudig door MC kan worden bewerkstelligd op eerste schriftelijk verzoek en tegen vergoeding van kosten overgedragen aan de opdrachtgever, doch uitsluitend indien en zodra de opdrachtgever jegens MC volledig aan zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Alle door MC verstrekte informatie en documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van MC openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij schriftelijk toegestaan door MC.
 3. MC heeft het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis en informatie (geanonimiseerd) voor andere doeleinden te gebruiken. 

Artikel 10. Algemene bepalingen

 1. Op iedere rechtsrelatie met MC is louter Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien enige bepaling uit de overeenkomst met de opdrachtgever of uit de Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de integrale regeling van de Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke bedoeling gestalte wordt gegeven.